Chrzest

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
(Obrzędy Chrztu)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3 – 4)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277 – 1278)

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.


W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 13:00.


FORMALNOŚCI

  1. Sakrament chrztu, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii – w miejscu zamieszkania. Jeżeli rodzice z ważnych powodów chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, muszą się postarać o zgodę z parafii zamieszkania.
  2. Jedno z rodziców dziecka przychodzi do kancelarii parafialnej około tydzień przed wybranym terminem chrztu. Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (do wglądu). W kancelarii ksiądz spisuje informacje potrzebne do sporządzenia aktu chrztu.
  3. Należy znać dane rodziców chrzestnych: adres zamieszkania i wiek. Jeżeli chrzestni mieszkają w innej parafii niż nasza, należy dostarczyć także zaświadczenia wystawione w ich parafii (zamieszkania), że mogą pełnić tę funkcję.
  4. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii ok. 20 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby podpisać akt chrztu.
  5. Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatkę oraz świecę.

CHRZESTNI

Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872)

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:
– przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
– ukończyła 16 rok życia,
– prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta z sakramentów świętych. (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874).

Należy więc z roztropnością wybierać chrzestnych i nie prosić o to np. osób „niepraktykujących” lub żyjących w związkach niesakramentalnych, ale takie, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą. Natomiast ci, którzy zostali poproszeni, a wiedzą, że nie spełniają wyżej wymienionych warunków, powinni odmówić, kierując się przede wszystkim duchowym dobrem dziecka.

Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii niż jest udzielany chrzest, powinni poprosić w swojej parafii zamieszkania o zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.