Błogosławione rozstanie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
(Łk 24, 46-53)

W rozstaniu Jezusa z uczniami było zawarte błogosławieństwo i obietnica, dająca nadzieję. A jak kończą się twoje spotkania z ludźmi? Czy odchodzą od ciebie umocnieni, pocieszeni, pobłogosławieni…?