O SAKRAMENCIE POKUTY I POJEDNANIA

Jezus ustanowił w swoim Kościele sakrament pokuty, aby wierni, którzy po chrzcie popełniają grzechy, mogli pojednać się z Bogiem przez odnowienie w łasce, Kościół bowiem ma „i wodę, i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty.” (św. Ambroży). Przez sakrament pokuty powracamy do życia z Bogiem i nabieramy sił do walki ze swoją słabością.

Należy podkreślić, że indywidualna i całkowita spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem, chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna. (Obrzędy Pokuty, nr 31)

Pokuta, jak wszystkie sakramenty, jest czynnością liturgiczną. Składają się na nią zazwyczaj następujące elementy: pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana, (…) wezwanie do żalu, spowiedź, która jest uznaniem grzechów i wyznaniem ich wobec kapłana, nałożenie i przyjęcie pokuty, rozgrzeszenie przez kapłana, modlitwa dziękczynna, odesłanie z błogosławieństwem kapłana. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1480)

Każdy sakrament, czyli czynność liturgiczna posiada przewidziany obrzęd, który należy stosować i być mu wiernym. Dotyczy to zarówno szafarza sakramentu (kapłana) jak i osoby do niego przystępującej.

Dlatego zachęcamy, szczególnie teraz – w Wielkim Poście, kiedy większość z nas przygotowuje się do rekolekcyjnej czy przedświątecznej spowiedzi, aby przypomnieć sobie formułę spowiedzi i wg niej przystępować do konfesjonału.

FORMUŁA SPOWIEDZI

Po podejściu do konfesjonału spowiadający się mówi:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada:

Na wieki wieków. Amen

Następnie penitent żegna się mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Penitent określa swój stan (jestem mężem, żoną, wdową, księdzem), czas ostatniej spowiedzi (ostatni raz u spowiedzi byłem: miesiąc temu, tydzień temu, pół roku temu) oraz inne okoliczności (żadnego grzechu nie zataiłem/zataiłem następujące grzechy; pokutę odprawiłem/nie odprawiłem) [1].

Pana Boga obraziłem następującymi grzechami:

Następnie penitent wyznaje swoje grzechy.[2]

Wyznanie grzechów kończy się słowami:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. [3]

Kapłan udziela nauki, wyznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Penitent czyni znak krzyża i odpowiada: Amen.

Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Penitent kończy:

Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan odsyła penitenta mówiąc:

Pan odpuścił Ci grzechy. Idź w pokoju.

Kilka uwag o formule spowiedzi:

[1] Na samym początku spowiedzi bardzo ważnym jest „przedstawić się” kapłanowi. Nie dla zaspokojenia ciekawości księdza, ale po to, aby mógł lepiej pełnić posługę, poznać okoliczności naszego życia i dostosować pouczenie i pokutę.

[2] Wyznanie grzechów powinno odbyć się wg „Zasady 4K”. Spowiedź ma być: klarowna, konkretna, krótka i kompletna.

* klarowna – Podczas wyznania grzechów nie mówimy ogólników, nazywamy rzeczy po imieniu. Spowiednik nie może się domyślać.

* konkretna – Wyznając grzechy nie uciekamy w zbędne dygresje o swoim życiu i swojej rodzinie.

* krótka – Tę cechę narzuca sama forma sakramentu pokuty. W konfesjonale ksiądz nie rozwiąże wszystkich twoich życiowych problemów. Gdy spowiedź jest poprzedzona solidnym rachunkiem sumienia to będzie krótka.

* kompletna – Aby spowiedź uznać za ważną należy wyznać wszystkie grzechy ciężkie (także ich ilość i okoliczności). Świadome zatajenie grzechu czyni spowiedź świętokradzką.

[3] Formuła kończąca wyznanie grzechów jest bardzo istotna, ponieważ jest to deklaracja penitenta, że pragnie zrealizować poszczególne warunki sakramentu pokuty.

> Więcej nie pamiętam… – Wyrażam ufność, że Bóg ogarnia moje życie swoim miłosierdziem, a ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby się solidnie wyspowiadać.

> żałuję – Jest to najistotniejszy warunek odpuszczenia grzechów. Ta decyzja żalu musi zostać wyrażona w konfesjonale.

> postanawiam poprawę – To kolejny warunek sakramentu pokuty. Wyrażenie go oznacza, że chcę konkretnie zmienić swoje życie.

> proszę o pokutę i rozgrzeszenie. – Wypowiadając te słowa penitent wyznaje: Jestem gotowy naprawić popełnione zło. Jestem grzesznikiem, należy mi się pokuta.

            Przy tej okazji dziękujemy za Wasze świadectwo pięknej i regularnej spowiedzi. Zachęcamy także, aby spowiedź była przygotowana przez solidny rachunek sumienia oraz praktykowana regularnie, aby nieustannie trwać w Bożej obecności.