Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio

swojciecpio

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył.
Chcą działać w duchu posłuszeństwa wielokrotnym wezwaniom papieży i hierarchii formułowanym w tej dziedzinie, zgodnie z tradycją, wspaniale wyrażoną przez sobory powszechne, a zwłaszcza przez Sobór Watykański II. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:
– pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
– posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
– modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
– wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
– czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga. [fragment Statutu Grup Modlitwy Ojca Pio]

Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio w naszej parafii została założona w 2009 roku. Obecnie należy do niej kilkanaście osób. W swojej działalności korzysta z wytycznych zawartych w dwumiesięczniku Głos Ojca Pio. Pragnieniem grupy jest zarejestrowanie w Międzynarodowym Centrum w San Giovanni Rotondo, zrzeszającym podobne wspólnoty z całego świata.

Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu:
– w drugą środę miesiąca – spotkanie formacyjno-organizacyjne (modlitwa, rozważanie Pisma Świętego, pogłębianie wiedzy o św. Ojcu Pio, omawianie bieżących spraw z życia parafii i grupy);
– 23 dnia miesiąca – Eucharystia i spotkanie modlitewne.

Opiekunem grupy jest ksiądz proboszcz.