Chrzestni

godfather

Chrzestnym może być tylko ktoś, kto już przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i eucharystię) oraz rozumie ich znaczenie i prowadzi życie w duchu tych sakramentów. Tylko taka osoba może pomóc nowemu chrześcijaninowi wkroczyć w życie wary. Poniższe materiały to podstawowa wiedza, którą powinien posiadać chrzestny, ale przede wszystkim tematy do osobistej refleksji w obliczu tego pięknego zadania.

ZNACZENIE CHRZTU

Nauka z katechizmu

Rozwinięcie tematu

Więcej informacji na temat Chrztu

OBRZĘDY CHRZTU (WYCIĄG)

1. PRZYJĘCIE DZIECI

Na początku Mszy, zazwyczaj przy wejściu do kościoła.

Ksiądz: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: …
Ksiądz: O co prosicie Kościół Boży dla…
Rodzice: O chrzest.
Ksiądz: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice: Tak. Albo: Jesteśmy tego świadomi.
Ksiądz: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.
Ksiądz: , Kościół święty przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Ksiądz w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem czynią to rodzice i chrzestni. Następnie wszyscy zajmują swoje miejsca i uczestniczą zwyczajnie w Mszy świętej.

Pozostałe obrzędy odbywają się po kazaniu i modlitwie powszechnej. Są to:

2. LITANIA DO ŚWIĘTYCH

3. MODLITWA Z EGZORCYZMEM

4. POŚWIĘCENIE WODY

5. WYRZECZENIE SIĘ ZŁA I WYZNANIE WIARY

Ksiądz: Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest.

Ksiądz: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wszyscy: Wyrzekamy się.
Ksiądz: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Wszyscy: Wyrzekamy się.
Ksiądz: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wszyscy: Wyrzekamy się.
Ksiądz: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy: Wierzymy.
Ksiądz: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?
Wszyscy: Wierzymy.
Ksiądz: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy: Wierzymy.
Ksiądz: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

6. CHRZEST

Ksiądz: Czy chcecie, aby … otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
Rodzice i Chrzestni: Chcemy.

Ksiądz: …, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wymieniając imiona Osób Boskich, ksiądz trzykrotnie polewa głowę dziecka wodą.

7. NAMASZCZENIE OLEJEM KRZYŻMA

8. WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY

9. ZAPALENIE ŚWIECY OD PASCHAŁU

Pełny tekst obrzędów Chrztu…

CHRZESTNI

Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872)

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:
– przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
– ma co najmniej 16 lat,
– prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności regularnie korzysta z sakramentów świętych.
(por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874)

W czasie obrzędów Chrztu (patrz wyżej) chrzestni zobowiązują się pomagać rodzicom w katolickim wychowaniu dziecka, „aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus”. Wraz z rodzicami wyznają też wiarę, którą będą przekazywać dziecku.

Duchowa odpowiedzialność chrzestnych za „chrześniaka” obowiązuje niezależnie od tego, jak częsty jest ich praktyczny kontakt. Jest to zobowiązanie do takiego kształtowania życia, żeby być dla dziecka (a później dorosłego) wzorem postawy chrześcijańskiej. Aby móc wypełnić to zobowiązanie, konieczna jest dbałość o własną wiarę, regularne korzystanie z sakramentów, modlitwa i lektura Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii.

Dłuższy wykład na temat chrzestnych…